REGULAMIN - DBM-BYK

Przejdź do treści

Menu główne:

REGULAMIN


    R E G U L A M I N
    Dynowskiego Bractwa Motocyklowego    I. NAZWA
    Stowarzyszenie zwane dalej Bractwem  nosi nazwę Dynowskie Bractwo Motocyklowe „BYK" i prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
    Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

    Bractwo posiada znak graficzny (barwy Bractwa i logo), którego wzór stanowi załącznik
    Nr.1  do Regulaminu.
    Bractwo może używać skróconej nazwy DBM  „BYK”.

    II. SIEDZIBA

    Siedzibą Bractwa jest miasto Dynów.

    III. TEREN DZIAŁANIA

    Terenem działania Bractwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

    IV. CELE

    Integracja środowiska motocyklistów.
    Propagowanie zasad bezpiecznej jazdy motocyklem ,oraz ratownictwa drogowego.
    Uczestniczenie w zlotach i imprezach motocyklowych,
    Organizowanie zlotów i imprez motocyklowych.
    Pogłębianie wiedzy o motocyklach.
    Popularyzacja idei motocyklizmu oraz turystyki motocyklowej,
    Współpraca w organizacji imprez masowych dla  lokalnych środowisk i organizacji
    Współpraca z innymi klubami motocyklowymi, stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami w realizacji celów regulaminowych.

    V. CZŁONKOWIE BRACTWA

    1. Członkowie Bractwa dzielą się na:

    a) Członków Rzeczywistych
    b) Kandydatów
    c) Członków Honorowych


    2.  O członkostwo w DBM „BYK” może ubiegać się każda pełnoletnia osoba posiadająca własny  motocykl lub trójkołowiec oraz uprawnienia do kierowania nim.

    3.  Wniosek o przyjęcie w poczet członków  DBM „BYK” wraz z rekomendacją wprowadzającego należy złożyć do Zarządu Bractwa.

    4.  Wprowadzającym może być tylko Członek Rzeczywisty

    5.  Wprowadzający jest odpowiedzialny za postawę kandydata i przestrzeganie przez niego postanowień regulaminu przez cały okres kandydacki 6 miesięcy.

    6.  O przyjęciu w poczet kandydatów decyduje Zarząd Bractwa w formie uchwały, po wpłaceniu przez kandydata wpisowego.

    7.  Kandydat nie ma biernego ani czynnego prawa wyborczego i nie ma prawa głosowania
    na   zebraniach Bractwa.

    8. Okres kandydacki trwa do 6 miesięcy , licząc od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd.

    9.  Członkiem Rzeczywistym zostaje się po podjęciu odpowiedniej uchwały przez
    Zarząd Bractwa.

    10.  Tytuł Członka Honorowego nadawany jest przez Walne Zebranie osobom szczególnie       zasłużonym dla Bractwa.

    11.  Członek Honorowy zwolniony jest z opłacania składki członkowskiej. Nie ma prawa   głosowania na zebraniach Bractwa.


    VI. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW BRACTWA

    Obowiązki członków Bractwa :

     1) aktywne uczestniczenie w działalności Bractwa,

    2) przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu oraz uchwał władz Bractwa

    3) regularne i terminowe opłacanie składki członkowskiej,

    4) uczestniczenie w Zebraniach Bractwa i Walnym Zebraniu,

    5) dbanie o dobre imię DBM „BYK”

    6) nieodpłatne wykonywanie prac na rzecz Bractwa
    Uprawnienia członków DBM „BYK".

    Członek Bractwa ma prawo do:

    1) biernego i czynnego prawa uczestniczenia w wyborach do władz Bractwa.

    2) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Bractwa.

    3) pisemne zgłaszania wniosków i postulatów w sprawie działalności Bractwa.

    4) noszenia barw graficznych Bractwa.

    5) głosowania na zebraniach Bractwa.


    VII. USTANIE CZLONKOSTWA, WYKLUCZENIE, ZAWIESZENIE W PRAWACH CZŁONKA


    Członkostwo w DBM „BYK”  ustaje na skutek:

    1) dobrowolnej rezygnacji złożonej na piśmie do Zarządu Bractwa;
    2) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku Sądu,
    3) śmierci członka,
    4) wykluczenia przez Zarząd Bractwa.
   
    Zarząd ma prawo wykluczyć członka z Bractwa z powodu:

     a) zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 6 m-cy,
     b) rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub uchwał władz Bractwa,
     c) działania na szkodę dobrego imienia DBM „BYK”
     d) popełnienia czynu niegodnego członka Bractwa.

    Od uchwały Zarządu o wykluczeniu, zainteresowanemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od doręczenia uchwały.              Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Bractwa.
    5)  Z dniem złożenia odwołania członek Bractwa zostaje zawieszony w prawach członka na czas do Walnego Zebrania. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym    Walnym Zebraniu Bractwa.
    Uchwała Walnego zebrania w tej sprawie jest ostateczna.


    6)Wykluczony członek Bractwa w terminie do 1 miesiaca bezwzględnie zdaje barwy klubowe
    (naszywki kamizelki dużą i małą) do Zarządu Bractwa ponieważ barwy są własnością DBM „BYK „  posługiwanie się nimi przez osoby niezrzeszone może zaszkodzić      pozytywnemu wizerunkowi Bractwa.
    7) Wykluczony członek Bractwa może po upływie roku od podjęcia uchwały o wykluczeniu, ponownie ubiegać się o członkostwo w  DBM „BYK”.

    Zawieszenie w prawach członka DBM „BYK"


    1) Na wniosek członka Bractwa, Komisji Rewizyjnej/Dyscyplinarnej lub z własnej inicjatywy, Zarząd może podjąć uchwałę o czasowym zawieszeniu członkostwa na okres     do 12 miesięcy. Jeśli do upływu tego okresu członkostwo nie zostanie przywrócone, Zarząd podejmuje uchwałę o wykluczeniu z Bractwa.

    2) Decyzję o przywróceniu zawieszonego członkostwa podejmuje Zarząd w formie uchwały.
    Każdy kto został wykluczony z Bractwa lub zawieszony w prawach członka ma obowiązek, natychmiast po poinformowaniu go o tym, zdać Zarządowi barwy Bractwa.
    Członek Bractwa, który został wykluczony lub zawieszony w prawach członka nie ma prawa noszenia, barw Bractwa i posługiwania się znakiem graficznym Bractwa oraz       odznakami PRM. Zostaje również pozbawiony możliwości korzystania z części strony internetowej dostępnej dla członków Bractwa.
    Informacja o wykluczeniu z  DBM „BYK” lub zawieszeniu w prawach członka umieszczana jest na stronie internetowej Bractwa, w części dostępnej dla członków                 rzeczywistych.


    VIII. WŁADZE  DBM „BYK"     Władzami Bractwa są:

   - Walne Zebranie
   - Zarząd Bractwa
   - Komisja Rewizyjna/Dyscyplinarna

    Walne Zebranie

    1) Walne Zebranie jest najwyższą władzą Bractwa. Tworzą je wszyscy członkowie Bractwa.

    2) Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Bractwa raz w roku w terminie do końca  
       I kwartału.

    3) W sprawach szczególnej wagi dla DBM „BYK”  , Zarząd może zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie.

   4) Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

   a) wybór i odwoływanie Zarządu Bractwa i Komisji Rewizyjnej,
   b) uchwalanie zmian w Regulaminie,
   c) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Bractwa,
   d) udzielanie Zarządowi Bractwa absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
   e) określanie głównych kierunków działania Bractwa,
   f) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Bractwa i przeznaczenia jego majątku,
   g) podejmowanie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej i wpisowego
   h) podejmowanie uchwały w sprawie nadania tytułu Członka Honorowego.

    5) Głosowanie na Walnym Zebraniu odbywa się w sposób jawny. Walne Zebranie może podjąć decyzję o przeprowadzeniu tajnego głosowania w określonych sprawach.

    6) Uchwały Walnego Zebrania są ważne jeśli uczestniczy w nim więcej niż połowa członków Rzeczywistych Bractwa.

     Zarząd Bractwa

    1) Zarząd Bractwa składa się z 4 członków wybieranych przez Walne Zebranie na pięcioletnią kadencję. W skład zarządu wchodzą:

     a) Prezydent,
     b) V-ce Prezydent
     c) Skarbnik
     e) Sekretarz

    2) Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezydent Bractwa w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
    3) W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział inne osoby zaproszone przez Prezydenta.

    4) Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym.

    5) Do kompetencji Zarządu Bractwa należy:

   a) kierowanie bieżącą działalnością Bractwa,
   b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
   c) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
   d) reprezentowanie DBM „BYK”   na zewnątrz,
   e) przyjmowanie, zawieszanie i wykluczanie członków Bractwa,
   f) zwoływanie Walnego Zebrania.
   g) zwoływanie zebrania DBM „BYK”  i zapraszanie na nie osób spoza Bractwa

   6) Dokumentację DBM „BYK”  prowadzi osoba będąca w składzie Zarządu, wyznaczona   przez Prezydenta.

   7) Skarbnik Klubu prowadzi dokumentację finansową.

   Komisja Rewizyjna/Dyscyplinarna

    1) Komisja Rewizyjna/Dyscyplinarna składa się z 4 osób wybieranych przez Walne Zebranie na trzyletnią kadencję. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego v-ce przewodniczącego i sekretarza.

    2) Posiedzenia Komisji Rewizyjnej/Dyscyplinarnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

    3) Komisja Rewizyjna pełni równocześnie funkcję Komisji Dyscyplinarnej Bractwa

    4) Do kompetencji Komisji Rewizyjnej/Dyscyplinarnej należy:
   a) kontrola całokształtu działalności Bractwa,
   b) wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielenie bądź nieudzielenie Zarządowi  DBM „BYK” absolutorium,
   c) prowadzenie postępowania wyjaśniającego wobec członków Bractwa w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu,
   d) wnioskowanie o zawieszenie w prawach członka DBM „BYK”  lub wykluczenie z Bractwa.

    IX. HIERARCHIA W  DBM „BYK"

    W Bractwie obowiązuje następująca hierarchia:
    Prezydent :

    - kieruje bieżącą działalnością DBM „BYK",
    - kieruje pracami Zarządu Bractwa,
    - reprezentuje Bractwo na zewnątrz
    - dba o bezpieczeństwo grupy
    - kontaktuje się z instytucjami i innymi klubami w sprawach dotyczących rozwoju i   finansowania  Bractwa.

    V-ce Prezydent

    - zastępuje Prezydenta w czasie jego nieobecności
    - załatwia sprawy formalne Bractwa,
    - odpowiada za dokumentację Bractwa

    Skarbnik

    - prowadzi gospodarkę finansową Bractwa i dokumentację.

    Sekretarz

    - odpowiada za prawidłowość sporządzanej w Bractwie dokumentacji,
    - prowadzi korespondencję z instytucjami i innymi klubami,
    - odpowiada za przepływ informacji wewnątrz Bractwa.

    Członek Rzeczywisty -  - posiadają pełnię praw i obowiązków wynikającą z członkostwa

    Kandydaci
    - w okresie kandydackim nie posiadają pełni praw i obowiązków.

    X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


    Do składania oświadczeń woli w imieniu DBM  „BYK”, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu, w tym Prezydent.

    Do interpretacji zapisów w regulaminie  DBM  „BYK” upoważniony jest Zarząd w połączeniu Z  Komisją Rewizyjną.


    Środki finansowe pochodzące ze składek członkowskich mogą być wykorzystywane wyłącznie na realizację celów regulaminowych.

    Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w statucie lub w uchwale walnego zebrania członków  o likwidacji stowarzyszenia. W razie braku     postanowienia statutu lub uchwały w tej sprawie, sąd orzeka o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny (art. 38 PrStow).

    Załącznik Regulaminu Nr. 1
    Dynowskiego Bractwa Motocyklowego |” BYK”

    Znakiem graficznym Dynowskiego Bractwa Motocyklowego " BYK" jest pradawny herb miasta Dynów gdzie nad nim w górnej części  koła lub elipsy               znajduje się napis: DYNOWSKIE BRACTWO MOTOCYKLOWE . W  dolnej części pod herbem  nazwa Bractwa „ BYK „ gdzie cudzysłów stsnowią gwiazdki         pięcioramienne. Napisy w znaku graficznym wykonane trzcionką  Playbill, kolorystyka jak na załączonym wzorze w  punkcie 2.

    2. Wzór znaku graficznego Dynowskiego Bractwa Motocyklowego "BYK „    2. Barwy Bractwa stanowią:
    a) Naszywki na kamizelkę duża i mała
    b) koszulki, kamizelki i kurtki ze znakiem graficznym DBM „BYK"
    c) flaga i flagietki ze znakiem graficznym DBM „BYK"

    3. Gadżety klubowe to:
    a) naklejki ze znakiem graficznym DBM „BYK",
    b) „blachy" okazjonalne,
    c) inne przedmioty nie wymienione powyżej noszące znak graficzny DBM „BYK" .

    Nazwa oraz znak graficzny DBM „BYK" są chronione prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane bez zgody autora i Zarządu Bractwa .


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego